מתעניין?

 

מספר טלפון 09-7750351
מספר פקס 09-7750375
דוא"ל bennoon@mishpat.ac.il

תחום התמחות מקצועי

משפט דיוני אזרחי, אתיקה מקצועית

השכלה

Ph.D. פילוסופיה אוניברסיטת תל אביב, 1998
M.A פילוסופיה אוניברסיטת תל אביב, 1990
LL.B אוניברסיטת תל אביב, 1985
B.A.  מתמטיקה האוניברסיטה העברית בירושלים, 1977

מינויים אקדמאים

2013- פרופסור חבר, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
2013- 2003 מרצה בכיר , המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
2003 – 2001 מרצה, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
2006 – 1998 מרצה מן החוץ, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת ת"א
2012 – 2008 מרצה מן החוץ, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

נסיון מקצועי נוסף

2014 – חבר הועדה הסטטוטורית – ועדת הבחינות של לשכת עורכי הדין
2014 – 1993 עמית מחקר במכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור (ICT)
2012 – 1993 דירקטור בחברות ציבוריות
1986- חבר לשכת עורכי הדין

הוראה במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

 • סדר דין אזרחי
 • אתיקה מקצועית
 • אכיפת חיובים
 • דיני בוררות
 • מרי אזרחי וסוגיית הציות לחוק
 • בתי דין מנהליים
 • טקטיקה ואסטרטגיה בהליכים משפטיים
 • קבלת החלטות בתנאים רגילים ובתנאי משבר
 • דיני תובענות ייצוגיות

תפקידים נוספים במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

חבר ועדה אקדמית עליונה,חבר ועדת הוראה חבר בערכאת הערעור של בית הדין המשמעתי של המרכז האקדמי

נושאים לגביהם ניתן להתראיין בתקשורת בעברית ובאנגלית

סדר דין אזרחי ובתי משפט, אתיקה מקצועית, משפט ופסיכולוגיה: הטיות קוגניטיביות

פרסומים נבחרים

ספרים:

 • מרי אזרחי (יער, 1992)
 • מגבלות השכל – על מחשבה מדע ואמונה – ישעיהו ליבוביץ ויוסף אגסי משוחחים  (כתר, 1997)
 • (עם איריס גוטפרוינד) הערעור האזרחי (מחשבות, 1997);
 • מהדורה שנייה (2004);
 • (עם טל חבקין) מהדורה שלישית, נבו, 2012)
 • מרי אזרחי (מהדורה מחודשת) רסלינג 2014

Books

 • Civil Disobedience: The Israeli Experience (Paragon House Publishing, 2015)

ספרים (עורך):

 • בכור היצירה – יובל ליצירתו של שלמה גיורא שוהם (שערי משפט, 2005)
 • ח' בן נון (עורך שותף) שערי משפט (חוברת המוקדשת לנושא התובענה היצוגית) אוגוסט 2005.
 • ח' בן נון התבנות – הילד, המבוגר ותרבות מתחדשת מעולמות היצירה של תלמידיו וחבריו של משה כספי שערי משפט 2010

פרקים בספרים:

 • "הקדמה – מגבלות השכל" מגבלות השכל – על מחשבה, מדע ואמונה ישעיהו ליבוביץ ויוסף אגסי משוחחים (כתר, 1997) עמ' 36-13.
 • "שלמה גיורא שוהם והגותו" בתוך בכור היצירה (שערי משפט, 2005) עמ' 55-7.
 • "משה כספי: צעיר לנצח" בתוך התבנות – הילד, המבוגר ותרבות מתחדשת מעולמות היצירה של תלמידיו וחבריו של משה כספי שערי משפט, 2010) עמ' 154-7.
 • "שלמה גיורא שוהם והגותו" בתוך ח' ל' ישראלי (עורכת) גבורות היצירה: בהוקרה לענק הרוח שלמה גיורא שוהם (קדימה: גאלה קדם, 2010) ע' 84-49.

Book Chapters

 • ‘Rebelion Protest and Other Animals’ in Conscientious Objection from religious Pacifism to Political Protest (The Israeli Institute for Military Studies 1992)

מאמרים בכתבי עת:

 • "מרי אזרחי ואחריות אזרחית" בעיות בינלאומיות 59, 1992 עמ' 37-24.
 • "על השוליים הנתעבים של חירות הביטוי" בעיות בינלאומיות 61,  1993 עמ' 16-5.
 • (עם עמוס גבריאלי) "ייקוב הדין את הפשרה?" הפרקליט מ"ו חוברת ב  2002 עמ' 257.
 • "כשאת אומרת "הפרדת דת ומדינה" למה את מתכוונת? – 'הפרדת דת ומדינה'  בהגותם של ישעיהו ליבוביץ ויוסף אגסי" שערי משפט ג 2 תשס"ד עמ' 391-375.
 • "מעמדה של תקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984" שערי משפט (יולי 2005) עמ' 225-193.·
 •  "משפט חוזר פלילי ואזרחי – הדין הנוהג ומגמות חדשות" – ספר עדי אז"ר (המשפט כרך יב) (2007) עמ' 58-37.
 •  "סירוב אזרחי: מוסרי או פוליטי?" קתרסיס תשס"ח-2007 עמ' 70-38.
 • "הטיות קוגניטיביות והחלטות שיפוטיות" שערי משפט ה (2009) עמ' 242-177.
 • "הסרבנות בראי בתי המשפט בישראל" קרית המשפט כרך ט (2011) עמ' 71-9.
 • " גוף דו-מהותי העורך מכרז רשאי לשקול את עברו הפלילי של משתתף – הערת פסיקה  בעקבות דיין נ' מפעל הפיס" נבו 2013
 • (עם טל חבקין) "היש להטיל על תובע נטל לפנות לנתבע לפני הגשת בקשה לאישור תובענה כייצוגית?" עלי משפט יב' (התשע"ד).
 • " על שלושה כשלי המערכת ועל ארבעה לא אשיבנו " נבו מאמר דעה 2014
 • (עם בועז שנור ואייל כתבן) "תיקון אולם: התנהגויות מכבידות וכבוד בית המשפט" המשפט כ (תשעה) 11.

ביקורות ספרים בכתבי עת:

 • עילם יגאל/ ממלאי הפקודות בעיות בינלאומיות 59,  90-94,  1992.
 • שלף ליאון/ קול הכבוד בעיות בינלאומיות 59,  94-95,  1992.
 • מריון מושקט/ זכויות האדם בראי השואה בעיות בינלאומיות 59,  103-107,  1992
 • איתמר רבינוביץ/ השלום שחמק בעיות בינלאומיות 60,  80-83,  1993.
 • מירון בנבנישתי/ מחול החרדות בעיות בינלאומיות 60,  83-86,  1993.
 • אוקי מרושק-קלארמן/ אין קצת דמוקרטיה בעיות בינלאומיות 60,  95-97,  1993.
 • יוסף אגסי/ בין דת ולאום בעיות בינלאומיות 61,  77-80,  1993.
 • "הלוגיקה של קבילות ראיות, מאת דורון מנשה" עלי משפט ח (2010) עמ' 457-443.

פרסומים אחרים:

ספרים

 • (עם יעקובי י., שגב ל. ויקותיאלי א.) הכנה לבחינות פסיכומטריות (קידום, 1982; במשך השנים יצאו עוד כ-20 מהדורות בהן השתתפתי בכתיבה)
 • (עריכה, ייעוץ וכתיבה) שיפור תהליכי חשיבה (קידום, 1987)
 • ח' בן נון (עורך) ישעיהו ליבוביץ ויוסף אגסי שיחות על הפילוסופיה של המדע (משרד הבטחון – הוצאה לאור, 1966)
 • (עריכה) ברוך גרוס דרכי במשפט (הוצאת המחבר, 2002)
 • (עריכה) יוסף אגסי  מכתבים לאחותי (ידיעות אחרונות 2000)
 • (עריכה) ראובן ניר משיכה (כנרת, 2000)
 • (עריכת מדורים) המאה העשרים (אנציקלופדיה מתורגמת של הוצאת גינס, כתר 1999)

מאמרים

 • "כך התקבל נון למשרת מנהל המלון…" העיר 81 (2-9-88)
 • כתיבת ועריכת מדור החידות בעיתון העיר בשנים 89-88
 • (עורך שותף) פוליטיקה גליון 46 נובמבר 1992 (מוקדש לשפה העברית)
 • "צריך מרי אזרחי" פוליטיקה 47 ינואר  1993
 • "סרבנות להצלת הדמוקרטיה" העיר 5-11-93
 • "סרבנות היא רק סרבנות" ידיעות אחרונות 6-8-95 עמ' 5
 • "מרי אזרחי או המרדה" הארץ  6-8-95 3
 • "מחדל מתמשך של אי תגובה" צומת השרון 10-11-95 עמ' 40
 • (עם א' שיינמן) "קריטריונים לניגוד עניינים בעיסוקיו של עורך הדין" עורך הדין 27, 2002,  עמ' 41-40.
 • "זכות ערעור למי שלא היה צד להליך" שערים למשפט (אפריל 2005) עמ' 101.
 • "מינוי נשיא בית המשפט העליון" הפרקליטים 9 (מאי 2006) במדור קדם משפט עמ' 8.
 • "מישאל חשין" – איש השנה במשפט" הפרקליט
 • "החלטה שתמיט אסון" – על סמכות בית המשפט בישראל לפרק חברה זרה שנושיה זרים.
 • NFC (חדשות מחלקה ראשונה) www.nfc.co.il .
 • "קריסה תחת הניירת" על התאבדותו של מוריס בן עטר ז"ל מקור ראשון 2.7.2011.

סקירות ספרים

 • יוסף אגסי/ בין דת ולאום מהדורה II ("יוזמה בדרך לנורמליות") הארץ (ספרים) 5.
 • סטטמן ד. ושגיא א./ דת ומוסר הארץ (ספרים) 18.8.93.
 • ל. שלף/"עשבים שוטים בגן עדן" האומה 150 חורף תשס"ג-2002.
 • א. רובינשטיין "נתיבי ממשל ומשפט – סוגיות במשפט הציבורי בישראל" האומה  154.