M.A משפטים ללא משפטנים

מבנה הלימודים

תחום המשפט הוא מקור ידע חשוב להתנהלות בעולם העבודה, העסקים, בפעילות ציבורית ובחיים בכלל.המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, מציע תוכנית ייחודית ללימודי תואר שני במשפטים ללא משפטנים לבוגרי מדעי החברה. תואר אשר יפתח בפניכם את האפשרויות השונות לשילוב עולם המשפט עם התואר הקיים. התוכנית מיועדת לבוגרי מדעי החברה, המבקשים להכיר ולהבין את האסדרה השלטונית, הן כמי שפועלים מכוחה והן כמי שפועלים תחתיה, על ידי הרחבת השכלתם בתוכנית התמחות מיוחדת, המשלבת את השכלתם בתואר ראשון עם לימודי התמחות במשפטים. התוכנית הינה לתואר מוסמך. M.A בלימודי משפט – רגולציה שלטונית – משפט, עסקים ומנהל ציבורי – .Master of Arts in Law Studies
הלימודים מתקיימים פעמיים בשבוע בימי חמישי ושישי ומתפרסים על פני ארבעה סמסטרים.

תוכנית לימודים לתואר שני במשפטים ללא משפטנים

התוכנית מורכבת מלימודי חובה, קורסי בחירה וסמינריונים ללא תזה.

מועמדים שאינם בעלי תואר ראשון במשפטים, ילמדו גם לימודי ההשלמה בהיקף של 24 נ"ז. לימודי ההשלמה יתקיימו בחלקם במסגרת הקורסים הקיימים כיום במרכז במסגרת התוכנית לתואר ראשון במשפטים. לימודי ההשלמה
יילמדו במהלך השנה הראשונה של התוכנית ויהוו תנאי קדם באותם קורסים ספציפיים בתחום המשפט שדורשים ידע מוקדם במשפטים. סיום לימודי ההשלמה מהווה – בין היתר – תנאי לקבלת תואר המוסמך.

לפרטים נוספים לחצו כאן

*המועצה להשכלה גבוהה אישרה את פתיחת התוכנית והענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019

מתעניין?