בית הספר לחשבונאות >> תנאי קבלה ורישום B.A חשבונאות

תנאי קבלה ורישום B.A חשבונאות

תנאי קבלה

  • תעודת בגרות ישראלית או תעודה שוות ערך ממוסדות תיכוניים בחו”ל * בציון משוקלל של 90 ומעלה
  • ציון בגרות במתמטיקה ואנגלית ברמה של 4 יח”ל בממוצע 70 ומעלה
  • ציון מינימאלי של 85 במבחן אמיר”ם/ 185 במבחן אמי”ר **
  • קבלת תלמידים בעלי תארים אקדמאיים או לימודים חלקיים ברמת תואר ראשון ממוסדות להשכלה גבוהה אחרים היא על פי החלטת ועדת ההוראה של התוכנית, בכפוף להצגת לימודים אקדמאיים זהים או דומים לאלה שבתוכנית ולהישגיים האקדמיים.
  •  מועמדים שניגשו לבחינת בגרות בשפה שאינה עברית ידרשו בציון 100 לפחות בבחינת יע”ל.יש לעמוד בכל תנאי הקבלה המפורטים לעיל.

דמי הרשמה

דמי הרישום נגבים עבור טיפול בבקשת הרשמה. תעריף דמי ההרשמה הינו 400 ₪.
דמי הרישום תקפים להצגת מועמדות לשנת הרשמה אחת בלבד ואינם ניתנים להעברה משנה לשנה. ניתן לשלם את דמי הרישום במדור הרישום, באמצעות המחאה, בכרטיס אשראי או במזומן.
דמי הרישום אינם מוחזרים גם אם המועמד לא התקבל ללימודים, לא מימש זכותו ללמוד או ביטל הרשמתו.

לטופס ההרשמה יש לצרף:
• צילום קביל של תעודת הבגרות.
• צילום ת.ז. הכולל את השם ומספר הזהות.
• צילום הציון בבחינה הפסיכומטרית/אמי״ר/אמיר״ם/מימ״ד ו-יע״ל.
• צילום תעודת שחרור מצה״ל או תעודת מילואים.
• טופס הוראת קבע חתום ע״י הבנק.
• לבעלי תארים - אישור הזכאות לתואר או תעודת בוגר או מוסמך וכן - גיליון ציונים.
• לבוגרי מכינה - תעודת סיום מכינה מאושרת וחתומה וכן - גיליון ציונים.
• לבוגרי מוסדות מחו״ל - אישור שקילה ממשרד החינוך.
• בהתאם לצורך, יש לצרף מסמכים נוספים כגון: תעודות מקצועיות ועוד.

*מגישי תעודות מחו”ל מתבקשים לדאוג לתרגמן על ידי מתורגמן מוסמך, לצרף אישור נוטריוני וכן לצרף אישור רשמי משגרירות אותה מדינה על ערך התעודה, ושקילה ממשרד החינוך.

מכון נועם ושערי מדע ומשפט עוזרים לך לעבור את מבחן אמיר/אמירם בהצלחה. לפרטים נוספים כנסו לקישור >>


הכרה בלימודים קודמים

רשאים להגיש בקשה לפטור מקורסים :
1. תלמיד שלמד קורס זהה במסגרת אחת הפקולטות לחשבונאות בארץ בטווח של חמש השנים האחרונות וציונו לפחות 70.
2. יינתנו פטורים בקורסים מסוימים לסטודנטים למשפטים.
3. יש להגיש בקשה בכתב לא יאוחר מתום השבוע הראשון ללימודים. הבקשה תכלול תאור הקורס שנלמד, גיליון ציונים וסילבוס של הקורס תקף לשנה בה נלמד. תשובות בעניין הכרה בלימודים קודמים יימסרו עד תום החודש הראשון ללימודים. לא תתקבלנה פניות שיוגשו באיחור.

שימוש בכספי פיקדון על פי חוק קליטת חיילים משוחררים

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט הינו מוסד להשכלה גבוהה על פי החוק לקליטת חיילים משוחררים. סטודנטים המעוניינים לשלם את שכר הלימוד מכספי פיקדון חיילים משוחררים (פקמ"ש), יפנו לגזברות המרכז, לקבלת פרטים נוספים.

המרכז שומר לעצמו את הזכות לסיים את ההרשמה טרם סיום תקופת הרישום אם התמלא המסלול.

*תנאי הקבלה שלעיל נקבעו על מנת להבטיח שמירת רמה אקדמית נאותה ועמידה בכללים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה. עם זאת, ובהתאם להחלטת המל"ג, המרכז האקדמי יהיה רשאי לאפשר קבלה של 10% משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים למרות שאינם עומדים בתנאי הקבלה הנזכרים, על מנת לאפשר את הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל; לתת מענה לצרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בחברה הישראלית ולבטא בכך את אופייה הרב תרבותי; וכן במקרה שבו המועמד  הוא בעל רקע או נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים חריגה מתנאי הקבלה הרגילים.

לתקנון שכר לימוד לחשבונאות תשפ"א לחצו כאן

להורדת טופס רישום לחצו כאן

לחץ כאן לפרטים נוספים על תואר ראשון בחשבונאות

לפרטים נוספים כנסו לקישור: שערי מדע ומשפט – קורסי אנגלית ופטור.

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה