בית הספר לחשבונאות >> תנאי קבלה ורישום B.A חשבונאות

תנאי קבלה ורישום B.A חשבונאות

תנאי קבלה

  • תעודת בגרות ישראלית או תעודה שוות ערך ממוסדות תיכוניים בחו”ל * בציון משוקלל של 90 ומעלה
  • ציון בגרות במתמטיקה ואנגלית ברמה של 4 יח”ל בממוצע 70 ומעלה
  • ציון מינימאלי של 85 במבחן אמיר”ם/ 185 במבחן אמי”ר **
  • קבלת תלמידים בעלי תארים אקדמאיים או לימודים חלקיים ברמת תואר ראשון ממוסדות להשכלה גבוהה אחרים היא על פי החלטת ועדת ההוראה של התוכנית, בכפוף להצגת לימודים אקדמאיים זהים או דומים לאלה שבתוכנית ולהישגיים האקדמיים.
  •  מועמדים שניגשו לבחינת בגרות בשפה שאינה עברית ידרשו בציון 100 לפחות בבחינת יע”ל.

*מגישי תעודות מחו”ל מתבקשים לדאוג לתרגמן על ידי מתורגמן מוסמך, לצרף אישור נוטריוני וכן לצרף אישור רשמי משגרירות אותה מדינה על ערך התעודה, ושקילה ממשרד החינוך.
לפרטים נוספים כנסו לקישור: מכון נועם ושערי מדע ומשפט עוזרים לך לעבור את מבחן אמיר/אמירם בהצלחה.

יש לעמוד בכל תנאי הקבלה המפורטים לעיל.

ערכת הרשמה כוללת:

מדריך לנרשם
טופס הרשמה
טופס הוראת קבע
מעטפה המיועדת למשלוח טופס ההרשמה והמסמכים הנלווים למדור הרישום. את ערכת ההרשמה ניתן לקבל במדור הרישום או בדואר על פי בקשה.

דמי הרשמה

דמי הרישום נגבים עבור טיפול בבקשת הרשמה. תעריף דמי הרישום הינו 400 ₪.
דמי הרישום תקפים להצגת מועמדות לשנת הרשמה אחת בלבד ואינם ניתנים להעברה משנה לשנה.
ניתן לשלם את דמי הרישום במדור הרישום במרכז, באמצעות המחאה, בכרטיס אשראי או במזומן.
דמי הרישום אינם מוחזרים גם אם המועמד לא התקבל ללימודים, לא מימש זכותו ללמוד או ביטל הרשמתו.

טופס רישום

לטופס ההרשמה יש לצרף*:
א. צילום קביל של תעודת הבגרות.
ב. צילום ת.ז. (העמוד הכולל את השם ומספר הזהות).
ג. תמונת פספורט (יש לרשום בגב התמונה שם ות.ז.).

*כל תעודה או אישור המוגשים למרכז חייבים לשאת חתימה וחותמת של המוסד שהנפיק את האישור.
אישורים ומסמכים שיצורפו לא יוחזרו למועמד.
ניתן לשלוח צילום בתנאי שהצילום הוא קביל, כלומר - צילום מאושר ע"י המוסד בחותמת זהה למקור וחתימה. ניתן לאשר מסמכים מצולמים גם במדור רישום, כנגד הצגת המקור.


הכרה בלימודים קודמים

רשאים להגיש בקשה לפטור מקורסים :
1. תלמיד שלמד קורס זהה במסגרת אחת הפקולטות לחשבונאות בארץ בטווח של חמש השנים האחרונות וציונו לפחות 70.
2. יינתנו פטורים בקורסים מסוימים לסטודנטים למשפטים.
3. יש להגיש בקשה בכתב לא יאוחר מתום השבוע הראשון ללימודים. הבקשה תכלול תאור הקורס שנלמד, גיליון ציונים וסילבוס של הקורס תקף לשנה בה נלמד. תשובות בעניין הכרה בלימודים קודמים יימסרו עד תום החודש הראשון ללימודים. לא תתקבלנה פניות שיוגשו באיחור.

שימוש בכספי פיקדון על פי חוק קליטת חיילים משוחררים

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט הינו מוסד להשכלה גבוהה על פי החוק לקליטת חיילים משוחררים. סטודנטים המעוניינים לשלם את שכר הלימוד מכספי פיקדון חיילים משוחררים (פקמ"ש), יפנו לגזברות המרכז, לקבלת פרטים נוספים.

המרכז שומר לעצמו את הזכות לסיים את ההרשמה טרם סיום תקופת הרישום אם התמלא המסלול.

*תנאי הקבלה שלעיל נקבעו על מנת להבטיח שמירת רמה אקדמית נאותה ועמידה בכללים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה. עם זאת, ובהתאם להחלטת המל"ג, המרכז האקדמי יהיה רשאי לאפשר קבלה של 10% משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים למרות שאינם עומדים בתנאי הקבלה הנזכרים, על מנת לאפשר את הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל; לתת מענה לצרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בחברה הישראלית ולבטא בכך את אופייה הרב תרבותי; וכן במקרה שבו המועמד  הוא בעל רקע או נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים חריגה מתנאי הקבלה הרגילים.

לתקנון שכר לימוד ללשבונאות תשפ"א לחצו כאן

להורדת טופס רישום לחצו כאן

לחץ כאן לפרטים נוספים על תואר ראשון בחשבונאות

לפרטים נוספים כנסו לקישור: שערי מדע ומשפט – קורסי אנגלית ופטור.

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה