תכנית הלימודים

 

מבנה הלימודים
הלימודים בתוכנית לתואר ראשון בלימודים בינתחומיים במינהל, ממשל ומשפט מתנהלים במסלול ערב במשך 3 ימים בשבוע, 2 ימים אחה”צ ויום שישי (לימודים בחלקם מקוונים)**. הלימודים מתקיימים ברובם במסגרת סמסטריאלית ומתפרשים על פני 7 סמסטרים רציפים. סך נקודות הזכות הנדרשות להשלמת התואר הוא 120 נ”ז.

נהלי הלימודים
תוכנית הלימודים כוללת קורסי חובה, קורסי בחירה, סמינריונים וקורסים באנגלית. במסגרת הלימודים ילמדו בין היתר קורסי מבוא, קורסים במשפט ציבורי, משטר מדינת ישראל, ממשל פוליטיקה ותקשורת, מדיניות ציבורית ומנהיגות ארגונית ופוליטית, המגזר השלישי, דיני עבודה, דיני מכרזים, רגולציה ועוד. סטודנט בשערי מדע ומשפט יקבל את תוכנית הלימודים במועדים שייקבעו לכך על ידי הנהלת המרכז האקדמי. הנהלת שערי מדע ומשפט תקבע באיזה קורס ישתתף הסטודנט: באנגלית, בתרגולים ובקורסי החובה.

**להנהלת המרכז האקדמי שמורה הזכות להאריך או לקצר את משך הלימודים, לשנות את מועדי תחילת הסמסטרים וסיומם, היקף שעות ההוראה השבועיות, החופשות ומועדי הבחינות וכן להודיע על שינויים אחרים בלוח הזמנים האקדמי, מכל סיבה ניהולית או אקדמית לפי שיקול דעתה. סטודנט אשר החל ללמוד במסגרת זו, יוכל להשלים לימודיו וזאת בתנאי שלא עברו יותר משש שנים מאז החל לימודיו בשערי מדע ומשפט.

תכנית הלימודים

תכניות הלימודים כוללות קורסי חובה, קורסי בחירה, תרגילים, סמינריונים וקורסים באנגלית. הסטודנט יקבל את תכניות הלימודים במועדים
שייקבעו לכך על ידי הנהלת שערי מדע ומשפט, לרבות קביעת הקורסים בהם ישתתף הסטודנט: באנגלית, בתרגילים ובקורסי החובה.

שנה א' שנה ב' שנה ג'
מבוא למדע המדינה ממשל, פוליטיקה ותקשורת סדנא אינטגרטיבית במינהל, ממשל ומשפט א'-ב'
מבוא למינהל ציבורי מדיניות ציבורית ומנהיגות ארגונית ופוליטית אחריות, מסכות ואתיקה במינהל הציבורי
מבוא לתורת המשפט מבוא לביקורת ציבורית דיני מיסים
מיקרו כלכלה קביעת מדיניות ציבורית רגולציה
יסודות הסטטיסטיקה* קבלת החלטות* תכנון עירוני ואזורי
משטר מדינת ישראל בחירות, שיטות בחירות והתנהגות בוחרים דיני מכרזים
השלטון המקומי בישראל מעמד הממשלה במערכת הממשל הישראלית קביעת סדר יום ציבורי
משפט ציבורי* הפרלמנט בישראל ובעולם האיחוד האירופי
מקרו כלכלה רפורמות במינהל הציבורי המגזר השלישי
שיטות מחקר* דיני חברות קורס בחירה
אנגלית* דיני עבודה סמינר
דיני חברות

 

*בנוסף לקורס מתקיים תרגיל בקבוצות.

**הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים וסדר המקצועות הנלמדים במהלך השנים.

 

 

 

מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019

מתעניין?