תכנית לאקדמאים

תנאי קבלה 
רשאים להגיש מועמדותם למסלול לבעלי תארים מועמדים אשר מתקיים לגביהם לפחות אחד מהתנאים:
א. בעלי תעודת בוגר או תעודת מוסמך מאוניברסיטה ישראלית או מכללה המוכרת על-ידי המועצה להשכלה גבוהה.
ב. בעלי תעודה קבילה מחו"ל המקבילה לסעיף א' לעיל, לפי החלטת ועדת הקבלה. על התעודה להיות מאושרת על-ידי משרד החינוך ומתורגמת ומאושרת על-ידי נוטריון.ג. מגישי תעודות מחו"ל מתבקשים לדאוג לתרגמן על-ידי מתורגמן מוסמך, לצרף אישור נוטריוני וכן לצרף אישור רשמי משגרירות אותה מדינה על ערך התעודה, מבחינת הזכות להתקבל למוסד אקדמי.
משך הלימודים 
משך הלימודים לבעלי תואר אקדמי מוכר הוא שלוש שנים. תלמיד אשר החל ללמוד במסגרת המרכז יוכל להשלים לימודיו במסגרת זו, וזאת בתנאי שלא עברו יותר משש שנים מאז החל לימודיו במרכז.
שמורה בידי הנהלת המרכז הזכות להאריך או לקצר את משך הלימודים, לשנות את מועדי תחילת הסמסטרים וסיומם, אורכם, היקף שעות ההוראה השבועית, החופשות ומועדי הבחינות וכן להודיע על שינויים אחרים בלוח הזמנים האקדמי, מכל סיבה ניהולית או אקדמית לפי שיקול דעתה.
הכרה בלימודים קודמים
לבעלי תארים אקדמיים יינתנו פטורים מקורס יסוד וקורס בחירה אחד (בשווי 3 נ"ז).
רשאים להגיש בקשה לפטור מקורסים נוספים-
סטודנט שלמד קורס משפטי זהה במסגרת אחת הפקולטות למשפטים בארץ, בטווח של חמש השנים האחרונות וציונו 70 לפחות, רשאי להגיש בקשה לפטור מקורסים נוספים. הבקשה תכלול סילבוס של הקורס שנלמד וגיליון ציונים רשמי המציג את הציון אותו השיג הסטודנט. סטודנט אשר קיבל פטור בגין לימודים קודמים יקבל תואר בוגר שערי מדע ומשפט רק אם היקף לימודיו בשערי מדע ומשפט מהווה לפחות שליש מלימודי התואר.
תכנית הלימודים לבעלי תואר אקדמי מוכר

תכנית הלימודים כוללת מקצועות חובה, תרגילים, קורסי בחירה, קורסי בחירה במשפט העברי, סמינריונים וקורסים באנגלית. תלמיד המרכז יקבל את תכנית הלימודים במועדים שייקבעו לכך על ידי הנהלת המרכז . בשיעורי האנגלית, בתרגילים בקורסי הבחירה ובסמינריונים שיתקיימו, תקבע המרכז באיזה קורס ישתתף התלמיד.

מועד הרשמה

סתיו 2020

נפתח רישום מועד אוקטובר 2020
מועד סגירת הרישום 25.10.20

מתעניין?