"משפחה במשפט"- כרך ו'-ז' התשע"ג התשע"ד – 2013 2014

דבר העורכים: בית הדין הרבני, בתי המשפט האזרחיים ופסיקותיו של הרב דיכובסקי
אביעד הכהן: "להציל עשוק מיד עושקו": לדמותו של דיין בישראל
אליאב שוחטמן: אלימות נגד נשים כעילה לגירושין
שרה מרקוביץ': זכויות הילד מול זכות הבעל להתנות תנאים בגט
יהודה יאיר בן מנחם: 'ותנהג את בנותי כשבויות חרב?!' – על פסיקת בתי הדין הרבניים בטענת 'מאיס עלי' באמתלא מבוררת
יחיאל קפלן: תביעות נזיקין בגין סרבנות גט בישראל לאור עקרונות המשפט העברי: מחילוקי דעות בין בית המשפט לבית הדין לפשרה המשכינה שלום
יצחק כהן: עילת חלוקת הרכוש המשפחתי כעילה נמשכת? עיון מחודש בדיני המשפחה בישראל
אביעד הכהן: "אם תרצו – אין זו עגונה": תפקידם של בתי המשפט, הכנסת והיועץ המשפטי לממשלה
יחזקאל מרגלית: הסדרת יחסי אישות בין בני זוג בהסכמה בהלכה היהודית
אבישלום וסטרייך: רטוריקה ומהות ירדו כרוכין זה בזה? על שאלת ההכרה ההלכתית בנישואין אזרחיים ומשמעותה בעקבות פרשת 'בני נח'
עמיחי רדזינר: אכן, רטוריקה בלבד: תגובה למאמרו של אבישלום וסטרייך
אבישלום וסטרייך: על הדין והדיין: תשובה לעמיחי רדזינר
איל ינון: על משולש היחסים: בג"ץ, היועץ המשפטי לממשלה ובתי הדין הרבניים
רפאל יעקובי: 'אחרי רבים להטות' – על הרכבים שיפוטיים ותחבולות שופטים

מועדי הרישום

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019