"משפחה במשפט"- כרך ה' תשע"א 2011

Shahar Lifshitz & Rhona Schuz: Preface
Michael Freeman: Culture, Childhood and Rights
Johanna Schiratzki: The Nordic Position on Ritual Male Circumcision
Michael J. Broyde: New-York State Regulation of Jewish Marriage
Karin Carmit Yefet: Lifting the Egyptian Veil
Laura Alascio-Carrasco & Ignacio Marín-García: Regulation of Divorce and Incentives

מועדי הרישום

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019