כתב העת "שערי משפט" – כרך א' (תשנ"ז – תשנ"ח ) – חוברת מס' 2 – משפט ואינטרנט

כתב העת "שערי משפט" – כרך ב' (תשנ"ט – תשס"א ) – חוברת מס' 1 – אשראי בנקאי ובטחונות

פרופ' שלום לרנר: משכון שטרות

ד"ר יחיאל בהט: עכבון בזכויות בפקדון הבנקאי – בטוחה לא בטוחה
ד"ר דליה אבן להב: תוקפן של הגבלות בעבודים צפים כלפי צד ג'
אביעד הכהן וזלמן סורוצקין: בנקאות ללא ריבית ו"היתר עיסקא" במדינה יהודית ודמוקרטית – הלכה ואין מורין כן ?
ד"ר יחיאל בהט: חיוב חשבון ביתרת חובה ושאלת התחולה של חוק הריבית

מועדי הרישום

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019