בית הספר למשפטים >> תנאי קבלה ורישום LL.B משפטים

תנאי קבלה ורישום LL.B משפטים

תנאי קבלה

1. בעלי תעודת בגרות ישראלית או תעודה שוות ערך ממוסדות תיכוניים בחו”ל*:
• תעודת בגרות בציון משוקלל של 85 ומעלה.
• ציון מינמאלי של 85 ומעלה במבחן אמיר"ם/ 185 במבחן אמי"ר**.
• מועמדים שניגשו לבחינות הבגרות בשפה שאינה עברית ידרשו בציון 100 לפחות בבחינת יע”ל.
• מועמד שאינו מתקבל באופן אוטומטי יידרש לעמוד בבחינת כניסה.
• מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה המופיעים לעיל, יידונו בפני ועדת קבלה.
2. בעלי תואר אקדמי מאוניברסיטה או מכללה המוכרות על-ידי המועצה להשכלה גבוהה.
3. בעלי תעודה קבילה מחו”ל* המקבילה לסעיפים 1 או 2 לעיל , ובהתאם להחלטת ועדת הקבלה.
4. בוגרי המכינה ללימודים אקדמיים (מכינה קדם אקדמית/מכינה 30+ ) אשר סיימו את המכינה במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, בממוצע 80 ומעלה (לרבות מעבר בציון 60 לפחות בכל מקצוע).
5. בעלי תעודת סיום מכינה קדם אקדמית ממוסד לימודים מוכר, בממוצע 80 ומעלה,
ועמידה בבחינת התאמה, בכפוף להחלטת המרכז האקדמי.

*מגישי תעודות מחו”ל מתבקשים לדאוג לתרגמן על ידי מתורגמן מוסמך, לצרף אישור נוטריוני, אישור רשמי משגרירות אותה מדינה על ערך התעודה, וכן שקילה ממשרד החינוך.
**בחינת אמיר”ם תתקיים במועדים שונים, בתיאום עם מרכז ייעוץ ורישום בשערי מדע ומשפט.

דמי הרשמה 

דמי הרישום נגבים עבור טיפול בבקשת הרשמה. תעריף דמי ההרשמה הינו 400 ₪.
דמי הרישום תקפים להצגת מועמדות לשנת הרשמה אחת בלבד ואינם ניתנים להעברה משנה לשנה. ניתן לשלם את דמי הרישום במדור הרישום, באמצעות המחאה, בכרטיס אשראי או במזומן.
דמי הרישום כוללים את עלות בחינת ההתאמה במידת הצורך.
דמי הרישום אינם מוחזרים גם אם המועמד לא התקבל ללימודים, לא מימש זכותו ללמוד או ביטל הרשמתו.

לטופס ההרשמה יש לצרף:

  • צילום קביל של תעודת הבגרות.
  • צילום ת.ז. (העמוד הכולל את השם ומספר הזהות).
  • צילום תעודת שחרור מצה"ל או תעודת מילואים.
  • בעלי תארים - אישור הזכאות לתואר או "תעודת בוגר" או "מוסמך" וגיליון ציונים.
  • מכינה - תעודת סיום מכינה, מאושרת וחתומה וגיליון ציונים.
  • ניתן לצרף מסמכים נוספים כגון: בחינת אמי"ר, בחינת אמיר"ם, תעודות מקצועיות ועוד.
  • לנרשמים תארים שניים, יש לצרף את גיליון הציונים של התואר הראשון.

טופס רישום לפתיחה לחצו כאן


כל תעודה או אישור המוגשים למרכז חייבים לשאת חתימה וחותמת של המוסד שהנפיק את האישור. אישורים ומסמכים שיצורפו לא יוחזרו למועמד.
ניתן לשלוח צילום בתנאי שהצילום הוא קביל, כלומר – צילום מאושר ע"י המוסד בחותמת "זהה למקור" וחתימה. ניתן לאשר מסמכים מצולמים גם במדור רישום, כנגד הצגת המקור.

למועמדים אשר מעוניינים להתקבל על סמך תואר קודם יש לצרף:
א. אישור הזכאות לתואר או תעודת "בוגר" או "מוסמך".
ב. גיליונות ציונים מאושרים וחתומים במקור ע"י מוסד הלימודים.
מועמדים המתקבלים על סמך מכינה קדם אקדמית ממוסד לימודים אחר, יש לצרף תעודת סיום מכינה ממוסד הלימודים, מאושרת וחתומה וגיליון ציונים.

הכרה בלימודים קודמים

סטודנט שלמד קורס משפטי זהה במסגרת אחת הפקולטות למשפטים בארץ, בטווח של חמש השנים האחרונות וציונו 70 לפחות, רשאי להגיש בקשה לפטור מקורסים נוספים. הבקשה תכלול סילבוס של הקורס שנלמד וגיליון ציונים רשמי המציג את הציון אותו השיג הסטודנט. סטודנט אשר קיבל פטור בגין לימודים קודמים יקבל תואר בוגר שערי מדע ומשפט רק אם היקף לימודיו בשערי מדע ומשפט מהווה לפחות שליש מלימודי התואר.

לתקנון שכר לימוד למשפטים תשפ"א לחצו כאן

*תנאי הקבלה שלעיל נקבעו על מנת להבטיח שמירת רמה אקדמית נאותה ועמידה בכללים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה. עם זאת, ובהתאם להחלטת המל"ג, המרכז האקדמי יהיה רשאי לאפשר קבלה של 10% משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים למרות שאינם עומדים בתנאי הקבלה הנזכרים, על מנת לאפשר את הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל; לתת מענה לצרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בחברה הישראלית ולבטא בכך את אופייה הרב תרבותי; וכן במקרה שבו המועמד  הוא בעל רקע או נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים חריגה מתנאי הקבלה הרגילים.

המרכז שומר לעצמו את הזכות לסיים את ההרשמה טרם סיום תקופת הרישום אם התמלאו המסלולים .

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה