בית הספר למשפטים >> תנאי קבלה ללימודי משפטים, תואר ראשון LL.B משפטים

תנאי קבלה ללימודי משפטים, תואר ראשון LL.B משפטים

תנאי קבלה

1 בעלי תעודת בגרות ישראלית או תעודה שוות ערך ממוסדות תיכוניים בחו״ל*:
• תעודת בגרות בציון משוקלל של 85 ומעלה
• אנגלית ברמה של 4 יח״ל בציון של 70 ומעלה
• ציון מינימאלי של 85 ומעלה במבחן אמיר״ם/ 185 במבחן אמי״ר**
• מועמדים שניגשו לבחינות הבגרות בשפה שאינה עברית ידרשו בציון 100 לפחות בבחינת יע״ל
• מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה המופיעים לעיל, יידונו בפני ועדת קבלה ויצטרכו לעבור גם ראיון אישי
2 בעלי תואר אקדמי מאוניברסיטה או מכללה המוכרות על-ידי המועצה להשכלה גבוהה.
3 בעלי תעודה קבילה מחו״ל* המקבילה לסעיפים 1 או 2 לעיל, ובהתאם להחלטת ועדת הקבלה.
4 בוגרי המכינה ללימודים אקדמיים (מכינה קדם אקדמית/מכינה +30) אשר סיימו את המכינה במרכז האקדמי שערי מדע
ומשפט, בממוצע 80 ומעלה (לרבות מעבר בציון 60 לפחות בכל מקצוע).
5 בעלי תעודת סיום מכינה קדם אקדמית ממוסד לימודים מוכר, בממוצע 80 ומעלה, ועמידה בבחינת התאמה, בכפוף להחלטת
המרכז האקדמי.
* מגישי תעודות מחו״ל מתבקשים לדאוג לתרגמן על ידי מתורגמן מוסמך, לצרף אישור נוטריוני, אישור רשמי משגרירות
אותה מדינה על ערך התעודה, וכן שקילה ממשרד החינוך.
** בחינת אמיר״ם תתקיים במועדים שונים, בתיאום עם מרכז ייעוץ ורישום בשערי מדע ומשפט.

דמי הרשמה 

דמי הרישום נגבים עבור טיפול בבקשת הרשמה. תעריף דמי ההרשמה הינו 400 ₪.
דמי הרישום תקפים להצגת מועמדות לשנת הרשמה אחת בלבד ואינם ניתנים להעברה משנה לשנה. ניתן לשלם את דמי הרישום במדור הרישום, באמצעות המחאה, בכרטיס אשראי או במזומן.
דמי הרישום אינם מוחזרים גם אם המועמד לא התקבל ללימודים, לא מימש זכותו ללמוד או ביטל הרשמתו.

לטופס ההרשמה יש לצרף:
• צילום קביל של תעודת הבגרות.
• צילום ת.ז. הכולל את השם ומספר הזהות.
• צילום הציון בבחינה הפסיכומטרית/אמי״ר/אמיר״ם/מימ״ד ו-יע״ל.
• צילום תעודת שחרור מצה״ל או תעודת מילואים.
• טופס הוראת קבע חתום ע״י הבנק.
• לבעלי תארים - אישור הזכאות לתואר או תעודת בוגר או מוסמך וכן - גיליון ציונים.
• לבוגרי מכינה - תעודת סיום מכינה מאושרת וחתומה וכן - גיליון ציונים.
• לבוגרי מוסדות מחו״ל - אישור שקילה ממשרד החינוך.
• בהתאם לצורך, יש לצרף מסמכים נוספים כגון: תעודות מקצועיות ועוד.

כל תעודה או אישור המוגשים לשערי מדע ומשפט חייבים לשאת חתימה וחותמת מקור של המוסד שהנפיק את האישור. אישורים ומסמכים שיצורפו לא יוחזרו למועמד.

טופס רישום לפתיחה לחצו כאן


למועמדים אשר מעוניינים להתקבל על סמך תואר קודם יש לצרף:
א. אישור הזכאות לתואר או תעודת "בוגר" או "מוסמך".
ב. גיליונות ציונים מאושרים וחתומים במקור ע"י מוסד הלימודים.
מועמדים המתקבלים על סמך מכינה קדם אקדמית ממוסד לימודים אחר, יש לצרף תעודת סיום מכינה ממוסד הלימודים, מאושרת וחתומה וגיליון ציונים.

הכרה בלימודים קודמים

סטודנט שלמד קורס משפטי זהה במסגרת אחת הפקולטות למשפטים בארץ, בטווח של חמש השנים האחרונות וציונו 70 לפחות, רשאי להגיש בקשה לפטור מקורסים נוספים. הבקשה תכלול סילבוס של הקורס שנלמד וגיליון ציונים רשמי המציג את הציון אותו השיג הסטודנט. סטודנט אשר קיבל פטור בגין לימודים קודמים יקבל תואר בוגר שערי מדע ומשפט רק אם היקף לימודיו בשערי מדע ומשפט מהווה לפחות שליש מלימודי התואר.

לפרטים נוספים על שכר הלימוד לרבות תוכנית לימודים בהיקף חלקי או מוגבר וכן בגין קורסים חוזרים וכד' ניתן למצוא בתקנון שכר לימוד למשפטים תשפ"א

 

המרכז שומר לעצמו את הזכות לסיים את ההרשמה טרם סיום תקופת הרישום אם התמלאו המסלולים .

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה