תכנית הלימודים

משך הלימודים לסיום תואר ראשון במשפטים (LL.B) הינו שלוש וחצי שנים ומתפרס על פני שבעה או עשרה סמסטרים. למרות האמור לעיל, סטודנטים בעלי תואר ראשון, הלומדים (בהתאם למסלול הלימודים) במסגרת המסלול לבעלי תארים יוכלו לסיים את לימודיהם בתום שלוש שנים.

*להנהלת המרכז האקדמי שמורה הזכות להאריך או לקצר את משך הלימודים, לשנות את מועדי תחילת הסמסטרים וסיומם, היקף שעות ההוראה השבועיות, החופשות ומועדי הבחינות וכן להודיע על שינויים אחרים בלוח הזמנים האקדמי מכל סיבה ניהולית או אקדמית על-פי שיקול דעתה הבלעדי. שיעורי תגבור ומועדי בחינות לא יתקיימו בהכרח בימי הלימוד הקבועים במסלול הלימודים.

תוכנית הלימודים

תכניות הלימודים כוללות קורסי חובה, קורסי בחירה, תרגילים, סמינריונים וקורסים באנגלית. הסטודנט יקבל את תכניות הלימודים במועדים שייקבעו לכך על ידי הנהלת שערי מדע ומשפט, לרבות קביעת הקורסים בהם ישתתף הסטודנט: באנגלית, בתרגילים ובקורסי החובה.

לפירוט מקצועות החובה לחצו כאן 

מועמד/ת אשר יתקבל ללימודים אך יסווג לרמת מכינה באנגלית (רמה טרום בסיסית א' / ב')יחויב בלימודי מכינה. המכינה תשולב כחלק מתוכנית הלימודים בימי הלימוד הרגילים אך לא בהכרח בשעות הלימוד המוגדרות למסלול.

לימודי אנגלית

כל סטודנט חייב להשתתף במסגרת תוכנית הלימודים הרגילה בקורס/ים באנגלית, אלא אם כן עמד בדרישות לרמת פטור. מועמד אשר
יתקבל ללימודים אך יסווג לרמת מכינה באנגלית )רמה טרום בסיסית א' / ב'( יחויב בעלות המכינה/ות בנוסף לשכ”ל השנתי .

מיון לרמות האנגלית
הסטודנטים ממוינים לקורסים באנגלית לפי תוצאות בחינת אמיר”ם/ אמי”ר/ פסיכומטרי, כדלהלן:

מתקדמים ב': הסטודנטים יחויבו ללמוד אנגלית במשך סמסטר אחד בלבד
מתקדמים א': הסטודנטים יחויבו ללמוד אנגלית במשך שני סמסטרים בלבד
בסיסי: הסטודנטים יחויבו ללמוד אנגלית במשך שלושה סמסטרים
טרום בסיסי ב': הסטודנטים יחויבו ללמוד אנגלית במשך ארבעה סמסטרים
טרום בסיסי א: הסטודנטים יחויבו ללמוד אנגלית במשך ארבעה סמסטרים )בתגבור שעות(

לימודי אנגלית יכולים להשתנות מעת לעת בהתאם להנחיות מל"ג.

מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד אוקטובר 2020
מועד סגירת הרישום 25.10.20

מתעניין?