תכנית הלימודים

משך הלימודים לסיום תואר ראשון במשפטים (LL.B) הינו שלוש וחצי שנים ומתפרס על פני שבעה או עשרה סמסטרים. למרות האמור לעיל, סטודנטים בעלי תואר ראשון, הלומדים (בהתאם למסלול הלימודים) במסגרת המסלול לבעלי תארים יוכלו לסיים את לימודיהם בתום שלוש שנים.

*להנהלת המרכז האקדמי שמורה הזכות להאריך או לקצר את משך הלימודים, לשנות את מועדי תחילת הסמסטרים וסיומם, היקף שעות ההוראה השבועיות, החופשות ומועדי הבחינות וכן להודיע על שינויים אחרים בלוח הזמנים האקדמי מכל סיבה ניהולית או אקדמית על-פי שיקול דעתה הבלעדי. שיעורי תגבור ומועדי בחינות לא יתקיימו בהכרח בימי הלימוד הקבועים במסלול הלימודים.

תוכנית הלימודים

תכניות הלימודים כוללות קורסי חובה, קורסי בחירה, תרגילים, סמינריונים וקורסים באנגלית. הסטודנט יקבל את תכניות הלימודים במועדים שייקבעו לכך על ידי הנהלת שערי מדע ומשפט, לרבות קביעת הקורסים בהם ישתתף הסטודנט: באנגלית, בתרגילים ובקורסי החובה.

 

שנה א' שנה ב' שנה ג' שנה ד'
שם המקצוע נ"ז שם המקצוע נ"ז שם המקצוע נ"ז שם המקצוע נ"ז
דיני עונשין** 4 דיני מיסים** 3 דיני ראיות 2 אתיקה מקצועית 1
משפט ציבורי** 4 דיני חברות** 4 סדר דין אזרחי 3 עריכת דין הלכה למעשה 1.5
דיני נזיקין** 4 דיני משפחה 3 טיעון וחקירת עדים 1.5 פרקטיקה משפטית 2
משפט עברי 2 משפט מנהלי 1 משפט בינ"ל פרטי 2 דיני עבודה 2
דיני חוזים** 4 דיני קנין** 4 ניסוח מסמכים משפטיים 2
תורת המשפט 2 משפט בינ"ל פומבי 2 סדר דין פלילי** 2
מבוא למחקר משפטי*** 2 כתיבה משפטית א' 2 קורסי בחירה ***
אנגלית בקבוצות**** קורסי בחירה*** סמינר מחקרי 3
סמינר עיוני 1 כתיבה משפטית ב'

 

*התוכנית המפורטת נכונה לשנת הלימודים תש”פ. הנהלת המרכז האקדמי רשאית לשנות את תוכנית הלימודים וסדר המקצועות הנלמדים במהלך השנים. התוכנית והחלוקה לשנים תקפה לסטודנטים במסלול בוקר ובמסלול ערב.
**בנוסף לקורס מתקיים תרגיל בקבוצות.
***במהלך התואר יחויבו הסטודנטים )במסלול בוקר וערב( בשישה קורסי בחירה כללים )כל קורס מהווה 2 נ”ז(.
**** קורס אנגלית הינו קורס חובה. הסיווג לרמות מתבצע על-פי תוצאות המבחן באנגלית של הבחינה הפסיכומטרית, בחינת אמי”ר או אמיר”ם.

מועמד/ת אשר יתקבל ללימודים אך יסווג לרמת מכינה באנגלית )רמה טרום בסיסית א' / ב'( יחויב בלימודי מכינה. המכינה תשולב כחלק מתוכנית הלימודים בימי הלימוד הרגילים אך לא בהכרח בשעות הלימוד המוגדרות למסלול.

לימודי אנגלית

כל סטודנט חייב להשתתף במסגרת תוכנית הלימודים הרגילה בקורס/ים באנגלית, אלא אם כן עמד בדרישות לרמת פטור. מועמד אשר
יתקבל ללימודים אך יסווג לרמת מכינה באנגלית )רמה טרום בסיסית א' / ב'( יחויב בעלות המכינה/ות בנוסף לשכ”ל השנתי .

מיון לרמות האנגלית
הסטודנטים ממוינים לקורסים באנגלית לפי תוצאות בחינת אמיר”ם/ אמי”ר/ פסיכומטרי, כדלהלן:

מתקדמים ב': הסטודנטים יחויבו ללמוד אנגלית במשך סמסטר אחד בלבד
מתקדמים א': הסטודנטים יחויבו ללמוד אנגלית במשך שני סמסטרים בלבד
בסיסי: הסטודנטים יחויבו ללמוד אנגלית במשך שלושה סמסטרים
טרום בסיסי ב': הסטודנטים יחויבו ללמוד אנגלית במשך ארבעה סמסטרים
טרום בסיסי א: הסטודנטים יחויבו ללמוד אנגלית במשך ארבעה סמסטרים )בתגבור שעות(

לימודי אנגלית יכולים להשתנות מעת לעת בהתאם להנחיות מל"ג.

מועדי הרישום

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019

מתעניין?