תהליך הרישום

דמי הרשמה 

דמי הרישום נגבים עבור טיפול בבקשת הרשמה. תעריף דמי ההרשמה לשנה"ל תשע"ז הינו 400 ₪.
דמי הרישום תקפים להצגת מועמדות לשנת הרשמה אחת בלבד ואינם ניתנים להעברה משנה לשנה. ניתן לשלם את דמי הרישום במדור הרישום, באמצעות המחאה, בכרטיס אשראי או במזומן.
דמי הרישום כוללים את עלות בחינת ההתאמה במידת הצורך.
דמי הרישום אינם מוחזרים גם אם המועמד לא התקבל ללימודים, לא מימש זכותו ללמוד או ביטל הרשמתו.

לטופס ההרשמה יש לצרף:
א. צילום קביל של תעודת הבגרות.
ב. צילום ת.ז. (העמוד הכולל את השם ומספר הזהות).
ג. צילום הציון בבחינה הפסיכומטרית.
ד. צילום תעודת שחרור מצה"ל או תעודת מילואים.
ה. תמונת פספורט (יש לרשום בגב התמונה שם ות.ז.)
ו. טופס הוראת קבע חתום ע"י הבנק
ניתן לצרף מסמכים נוספים כגון: בחינת אמי"ר, תעודות מקצועיות ועוד.

טופס רישום לפתיחה לחצו כאן

כל תעודה או אישור המוגשים למרכז חייבים לשאת חתימה וחותמת של המוסד שהנפיק את האישור. אישורים ומסמכים שיצורפו לא יוחזרו למועמד.
ניתן לשלוח צילום בתנאי שהצילום הוא קביל, כלומר – צילום מאושר ע"י המוסד בחותמת "זהה למקור" וחתימה. ניתן לאשר מסמכים מצולמים גם במדור רישום, כנגד הצגת המקור.

למועמדים אשר מעוניינים להתקבל על סמך תואר קודם יש לצרף:
א. אישור הזכאות לתואר או תעודת "בוגר" או "מוסמך".
ב. גיליונות ציונים מאושרים וחתומים במקור ע"י מוסד הלימודים.
מועמדים המתקבלים על סמך מכינה קדם אקדמית ממוסד לימודים אחר:
יש לצרף תעודת סיום מכינה ממוסד הלימודים, מאושרת וחתומה וגיליון ציונים.

הכרה בלימודים קודמים
סטודנט שלמד קורס משפטי זהה במסגרת אחת הפקולטות למשפטים בארץ, בטווח של חמש השנים האחרונות וציונו 70 לפחות, רשאי להגיש בקשה לפטור מקורסים נוספים. הבקשה תכלול סילבוס של הקורס שנלמד וגיליון ציונים רשמי המציג את הציון אותו השיג הסטודנט. סטודנט אשר קיבל פטור בגין לימודים קודמים יקבל תואר בוגר שערי מדע ומשפט רק אם היקף לימודיו בשערי מדע ומשפט מהווה לפחות שליש מלימודי התואר.

המרכז שומר לעצמו את הזכות לסיים את ההרשמה טרם סיום תקופת הרישום אם התמלאו המסלולים .

מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד אוקטובר 2020
מועד סגירת הרישום 25.10.20

מתעניין?