תהליך הרישום חשבונאות

תהליך הרשמה 

ערכת הרשמה כוללת:

מדריך לנרשם
טופס הרשמה
טופס הוראת קבע
מעטפה המיועדת למשלוח טופס ההרשמה והמסמכים הנלווים למדור הרישום. את ערכת ההרשמה ניתן לקבל במדור הרישום או בדואר על פי בקשה.

דמי הרשמה
דמי הרישום נגבים עבור טיפול בבקשת הרשמה. תעריף דמי הרישום לשנת הלימודים תשע"ז הינו 400 ₪.
דמי הרישום תקפים להצגת מועמדות לשנת הרשמה אחת בלבד ואינם ניתנים להעברה משנה לשנה.
ניתן לשלם את דמי הרישום במדור הרישום במרכז, באמצעות המחאה, בכרטיס אשראי או במזומן.
דמי הרישום אינם מוחזרים גם אם המועמד לא התקבל ללימודים, לא מימש זכותו ללמוד או ביטל הרשמתו.

טופס רישום לפתיחה לחצו כאן

לטופס ההרשמה יש לצרף*:
א. צילום קביל של תעודת הבגרות.
ב. צילום ת.ז. (העמוד הכולל את השם ומספר הזהות).
ג. צילום תעודת שחרור מצה"ל או תעודת מילואים.
ד. תמונת פספורט (יש לרשום בגב התמונה שם ות.ז.).

*כל תעודה או אישור המוגשים למרכז חייבים לשאת חתימה וחותמת של המוסד שהנפיק את האישור.
אישורים ומסמכים שיצורפו לא יוחזרו למועמד.
ניתן לשלוח צילום בתנאי שהצילום הוא קביל, כלומר – צילום מאושר ע"י המוסד בחותמת זהה למקור וחתימה. ניתן לאשר מסמכים מצולמים גם במדור רישום, כנגד הצגת המקור.

הכרה בלימודים קודמים
רשאים להגיש בקשה לפטור מקורסים –
1. תלמיד שלמד קורס זהה במסגרת אחת הפקולטות לחשבונאות בארץ בטווח של חמש השנים האחרונות
וציונו לפחות 70.
2. יינתנו פטורים בקורסים מסוימים לסטודנטים למשפטים.
3. יש להגיש בקשה בכתב לא יאוחר מתום השבוע הראשון ללימודים.הבקשה תכלול תאור הקורס שנלמד, גיליון ציונים וסילבוס של הקורס תקף לשנה בה נלמד.תשובות בעניין הכרה בלימודים קודמים יימסרו עד תום החודש הראשון ללימודים. לא תתקבלנה פניות שיוגשו באיחור.
תקנון שכר הלימוד
לפרטים נוספים על שכר הלימוד לרבות תכנית לימודים בהיקף חלקי או מוגבר וכן בגין קורסים חוזרים וכדומה לחצו כאן

 

שימוש בכספי פיקדון על פי חוק קליטת חיילים משוחררים
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט הינו מוסד להשכלה גבוהה על פי החוק לקליטת חיילים משוחררים. סטודנטים המעוניינים לשלם את שכר הלימוד מכספי פיקדון חיילים משוחררים (פקמ"ש), יפנו לגזברות המרכז, לקבלת פרטים נוספים

המרכז שומר לעצמו את הזכות לסיים את ההרשמה טרם סיום תקופת הרישום אם התמלא המסלול.

מועדי הרישום

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019