תמונת רקע
מערכת שעות ולוח שנה אקדמי >> מערכת שעות משפטים תש"ף

מערכת שעות משפטים תש"ף

 

 

מערכת שעות שנה א' משפטים בוקר סמסטר ב'

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
א'10:00-13:30
14:00-15:30
דיני נזיקין
אנגלית בסיסי
שו"ת
שיעור
פרופ' ישראל גלעד
ב'12:45 – 08:00
12:45-16:00
דיני עונשין
תורת המשפט
שיעור
שיעור
ד"ר לימור עציוני
ד"ר מיכאל בריס
ד'08:00-11:15
11:30-14:00
14:30-16:00
אנגלית בסיסי/מתקדמים
א'
דיני נזיקין
דיני עונשין
שיעור
שו"ת
תרגיל
פרופ' ישראל גלעד

* שו"ת = שיעור + תרגול , א"ה = אופן הוראה
** (ש)= קורס שנתי
*** הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,
את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות

מערכת שעות שנה א' משפטים ערב סמסטר א'

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
א'16:00 – 17:30
17:45 – 22:30
17:45 – 21:00
משפט ציבורי
אנגלית בסיסי
אנגלית מתקדמים א'
תרגיל
שיעור
יחד עם ממ"מ
ה'16:00 –20:45
21:00-22:30
משפט ציבורי
דיני חוזים
שיעור
תרגיל
עו"ד משה יפה/פרופ' אביעד הכהןיחד עם תארים
ו'8:30-13:30דיני חוזים שיעורד"ר חגי ויניצקי
יחד עם תארים

* א"ה = אופן הוראה
** (ש) = קורס שנתי
*** הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,
את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

מערכת שעות שנה א' משפטים תארים סמסטר א'

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
ה'14:00-15:30
16:00 –20:45
21:00-22:30
משפט ציבורי
משפט ציבורי
דיני חוזים
תרגיל
שיעור
תרגיל
עו"ד יואב ללום
עו"ד משה יפה/פרופ' אביעד הכהן
יחד עם ערב
יחד עם ערב
ו'08:30-13:30דיני חוזיםשיעורד"ר חגי ויניצקייחד עם ערב

רשימת קורסים ב בוקר סמסטר: ב

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
ב'08:00-11:15
11:30 - 13:00
13:30-16:00
אנגלית מתקדמים א' +ב'
דיני חברות
דיני חברות
שיעור
תרגיל
שיעור
ד"ר ויקטור בוגניםעם חשבונאות.
ג'8:00-11:15
11:30-14:00
14:30-16:00
משפט עברי מתקדם
ניסוח מסמכים משפטיים א'
קורסי בחירה
שיעור.
שיעור.
בחירה.
ד"ר תהילה אלון
רן לוסטיגמן?
ה'8:45 – 11:15
11:30 -13:00
13:30-15:00
דיני חברות
סמינר עיוני
משפט מינהלי
שיעור
סמינר
שיעור
ד"ר ויקטור בוגנים

פרופ' מיכל טמיר

מערכות שעות שנה א' מנהל מערכות בריאות מסלול בוקר סמסטר א'

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
ב'17:00-18:30
18:45-22:00
סמינריון עיוני
אנגלית מתקדמים א'+ב'
סמינר
שיעור
ה'16:00-17:30
17:45 – 22:30
קורסי בחירה/קליניקות
דיני קניין
בחירה
שיעור

ד"ר חגי ויניצקי
עם תארים
ו'08:00-12:30
12:45-14:15
דיני משפחה
דיני קניין
שיעור
תרגיל
ד"ר תהילה אלון עם תארים

רשימת קורסים ב תארים סמסטר: ב

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
ה'14:00-15:30
16:00-17:30
17:45-22:30
סמינר עיוני
קורסי בחירה/קליניקות
דיני קניין
סמינר
בחירה
שיעור

ד"ר חגי ויניצקי

עם ערב
ו'08:00-12:30
12:45-14:15
דיני משפחה
דיני קנין
שיעור
תרגיל
ד"ר תהילה אלוןעם ערב

רשימת קורסים ג בוקר סמסטר: ב

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
א'09:00-10:30
11:00-13:30
14:00-15:30
קורסי בחירה
סדר דין אזרחי
סמינר מחקרי (ש)
בחירה
שיעור
סמינר
ד"ר דפנה לביא
ה'11:00-13:30
14:00-15:30
16:00-17:30
16:00-19:00
סדר דין אזרחי
קורסי בחירה
קליניקות
אופק למצטיינים
שיעור
בחירה
בחירה
ד"ר דפנה לביא

רשימת קורסים ג ערב סמסטר:ב

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
ב'16:00-19:00
19:15-20:45
ניסוח מסמכים משפטיים
סמינריון מחקרי (ש)
שיעור
סמינר
עו"ד זמירה גולדנר
ג'16:30-18:00
18:30-21:45
קורסי בחירה/קליניקות
משפט בינלאומי פרטי
בחירה
שיעור
פרופ' רונה שוז
ה'16:00-19:00אופק למצטיינים

רשימת קורסים ג תארים סמסטר: ב

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
אתיקה מקצועיתמקווןד"ר תהילה אלוןמפגש בתחילת סמסטר
והסוף סמסטר
ג'15:00-16:30
17:00-20:15
סמינר מחקרי (ש)
דיני עבודה
סמינר
שיעור
ד"ר מיכאל בריס
ה'16:00-19:00אופק למצטיינים
ו'09:00-11:30
12:00-13:30
מיומנויות מתקדמות במשפטים
קורסי בחירה
שיעור
בחירה
עו"ד הלית אורן רשף

מערכת שעות שנה א' תואר שני לימודי משפט ללא משפטנים סמסטר א'

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
א'16:00-20:00

20:30-22:30
אנגלית מתקדמים
א' +ב'
דיני נזיקין
שיעור

תרגיל
ה'16:00-18:45
19:00-22:30
משפט עברי
דיני נזיקין
שיעור
שיעור
ד"ר מיכאל בריס
ד"ר בועז שנור
יחד עם
מסלול
תארים
ו'08:00-10:45
11:15-14:00
משפט עברי
דיני נזיקין
שיעור
שיעור
ד"ר מיכאל בריס
ד"ר בועז שנור
יחד עם
מסלול
תארים

מערכת שעות שנה א' תואר שני במשפטים סמסטר א'

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
ה'14:00-15:45
16:00-18:45
19:00-22:30
דיני נזיקין
משפט עברי
דיני נזיקין
תרגיל
שיעור
שיעור
ד"ר מיכאל בריס
ד"ר בועז שנור
יחד עם מסלול
ערב
ו'8:00-10:45
11:15-14:00
משפט עברי
דיני נזיקין
שיעור
שיעור
ד"ר מיכאל בריס
ד"ר בועז שנור
יחד עם מסלול
ערב

מערכת שעות שנה א' מנהל ממשל ומשפט סמסטר א'

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
ב'17:00-21:00אנגלית מתקדמים ב' שיעור
ה'16:30-18:30
18:45-22:30
משפט מינהלי
דיני מיסים
שיעור
שיעור
פרופ' מיכל טמיר
עו"ד שי אהרונוביץ'
עם
מסלול
תארים
ו'8:00-11:00

11:30-13:30
ניסוח מסמכים משפטים
א'
דיני מיסים
שיעור

תרגיל
רן לוסטיגמןעם
מסלול
תארים

מערכת שעות שנה א' חשבונאות סמסטר א'

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
ה'14:00-16:00
16:30-18:30
18:45-22:30
דיני מיסים
משפט מינהלי
דיני מיסים
תרגיל
שיעור
שיעור
פרופ' מיכל טמיר
עו"ד שי אהרונוביץ'
עם מסלול
ערב
ו'8:00-11:00

11:15-14:30
ניסוח מסמכים משפטים א'

משפט בינלאומי פרטי
שיעור

שיעור
רן לוסטיגמן

פרופ' רונה שוז
עם מסלול
ערב

רשימת קורסים ג' ערב סמסטר קיץ

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
ב'17:00-21:00דיני ראיותשיעורד"ר אסף הראל
ג'16:30-19:30
20:00-22:00
סדר דין פלילי
סדר דין פלילי
שיעור
תרגיל
פרופ' מיכל טמיר
אחת לשבועיים

רשימת קורסים ג' בעלי תארים סמסטר קיץ

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
ג'14:00-18:15
18:30-22:30
סדר דין אזרחי
עריכת דין הלכה למעשה
שיעור
שיעור
ד"ר דפנה לביא
עו"ד זמירה גולדנר
ו'08:00-10:15
10:30-14:15
סדר דין אזרחי
ניסוח מסמכים משפטיים
שיעור
שיעור
ד"ר דפנה לביא
עו"ד זמירה גולדנר

 

 

 

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה